+31 76 5716333

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.

1.1
Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de Gevelsupport website).

1.2
Gevelsupport: Besloten vennootschap die zich met name bezighoudt met het verbeteren van het onderhoud en de kwaliteit van het gepleisterd bouwen in algemene zin, en meer in het bijzonder met het beoordelen van gepleisterde gevels, alsmede het adviseren en begeleiden van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Gevelsupport is tevens handelskantoor van innovatieve en high-tech gepleisterde gevelsystemen.

1.3
Opdrachtgever: De partij aan wie het aanbod van Gevelsupport is gericht, met wie Gevelsupport de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de dienst en/of het product geleverd wordt (zal worden), alsmede een partij die Gevelsupport uitnodigt tot het doen van een aanbod.

1.4
Diensten: Alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Gevelsupport en Opdrachtgever.

1.5
Producten: Alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Gevelsupport en Opdrachtgever.

1.6
Overeenkomst: elke overeenkomst ter zake van de levering van Producten en/of het verrichten van Diensten tussen Gevelsupport en Opdrachtgever, daaronder begrepen elke wijziging of aanvulling van een overeenkomst en (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst.

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Gevelsupport van Diensten en/of Producten aan Opdrachtgever.

2.2
De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten en/of Producten die Gevelsupport geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Diensten en/of Producten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Gevelsupport door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.

2.3
Afwijkende afspraken met agenten of personeel van Gevelsupport en/of gesteld in kooporders, algemene (inkoop)voorwaarden of brieven van Opdrachtgever zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Gevelsupport en Opdrachtgever zijn overeengekomen en door Gevelsupport zijn aanvaard en bevestigd.

2.4
Gevelsupport wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

2.5
Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Gevelsupport en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

3 Geldigheid aanbiedingen en offertes

3.1
Alle aanbiedingen en offertes van Gevelsupport zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2
Offertes van Gevelsupport zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3
Vermelding van maten en gewichten, van afbeeldingen en/of tekeningen, van technische en/of chemische specificaties, soort, hoeveelheid, samenstelling en kwaliteit, in aanbiedingen en offertes van Gevelsupport moet worden beschouwd als bij benadering aangegeven.

4 Totstandkoming overeenkomsten

4.1
Overeenkomsten komen tot stand doordat Gevelsupport de door Opdrachtgever verstrekte opdracht of order aanvaardt en bevestigt, dan wel op het moment dat Gevelsupport tot de uitvoering van een door Opdrachtgever verstrekte opdracht overgaat of op het moment dat Gevelsupport de Overeenkomst uitvoert en deze uitvoering door Opdrachtgever wordt aanvaard.

4.2
Door het geven van een opdracht aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

5 Prijzen en tarieven, meerwerk

5.1
Alle door Gevelsupport vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

5.2
Alle door Gevelsupport vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

5.3
Gevelsupport is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Diensten en/of Producten 1 (één) maand na de aankondiging daarvan in.

5.4
Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Gevelsupport aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aankondiging van de wijziging de Overeenkomst met Gevelsupport schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

5.5
Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de Overeenkomst tussen Gevelsupport en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6 Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

6.1
Opgegeven termijnen voor de levering van Diensten en/of Producten door Gevelsupport dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn gaat in op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst, mits tevens alle voor de uitvoering benodigde gegevens en een eventueel gewenste betalingszekerheid door Gevelsupport zijn ontvangen.

6.2
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de Overeenkomst tussen Gevelsupport en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.

6.3
Indien de door Gevelsupport geleverde Producten door Opdrachtgever niet afgenomen worden, ook niet na ingebrekestelling of sommatie tot afname, is Gevelsupport gerechtigd de Producten naar eigen keuze te verkopen of te gaan houden voor rekening en risico van Opdrachtgever, onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor de daarmee samenhangende kosten en/of schade en de verplichting van Opdrachtgever tot nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Gevelsupport is in die gevallen tevens gerechtigd de Overeenkomst bij schriftelijke verklaring te ontbinden, waarbij Opdrachtgever gehouden is alle als gevolg van de ontbinding door Gevelsupport geleden schade te vergoeden.

6.4
Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken en/of tekortkomingen.

6.5
Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Gevelsupport, totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Gevelsupport heeft voldaan, onder andere de verplichtingen voortvloeiende uit maar niet beperkt tot die uit hoofde van Overeenkomsten tot levering van Diensten en/of Producten en de daarover verschuldigde rente en kosten zoals bedoeld in de artikelen 7.4 en 7.5. Voorzover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat Gevelsupport bepaalde rechten zal verlenen of overdragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

6.6
Zolang Opdrachtgever niet aan al zijn financiële verplichtingen jegens Gevelsupport zoals omschreven in artikel 6.5 heeft voldaan is het aan hem niet toegestaan de door Gevelsupport geleverde Producten te verpanden of anderszins te bezwaren of deze Producten anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden.

6.7
De Diensten en Producten van Gevelsupport mogen alleen worden aangewend voor legale doeleinden. Opdrachtnemer is verplicht auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Gevelsupport en derden te respecteren.

7 Betaling

7.1
Opdrachtgever dient de facturen van Gevelsupport te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde fatale betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een fatale betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.

7.2
Alle betalingen door Opdrachtgever aan Gevelsupport worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.

7.3
Indien Gevelsupport in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.

7.4
Indien Opdrachtgever enige factuur van Gevelsupport niet binnen de betalingstermijn voldoet, raakt Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Gevelsupport heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.

7.5
Indien Opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen en Gevelsupport gerechtelijke of buitengerechtelijke incassomaatregelen treft, is Opdrachtgever naast de hoofdsom en wettelijke rente tevens gehouden de incassokosten aan Gevelsupport te vergoeden. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 650,- en zijn opeisbaar door het enkele feit dat Gevelsupport maatregelen tegen de Opdrachtgever neemt. Eventueel in rechte vastgestelde kosten laten de verplichting van Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel onverlet.

7.6
De Opdrachtgever is zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is in verzuim indien Opdrachtgever in faillissement of surcéance van betaling geraakt, de Wet schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing verklaard wordt, het bedrijf wordt geliquideerd, alsmede in geval van beslag op (delen van) zijn vermogen, staking van de ondernemingsactiviteiten of overlijden.

7.7
In het geval, genoemd in artikel 7.6, is Gevelsupport niet tot verdere levering verplicht en is Gevelsupport gerechtigd om iedere met Opdrachtgever gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever tot schadevergoeding.

8 Zekerheid

8.1
Gevelsupport is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Diensten en/of Producten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is Gevelsupport gerechtigd om zekerheid voor betaling te verlangen in een door Gevelsupport aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Gevelsupport zal in zodanig geval de Diensten en/of Producten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.

8.2
Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Gevelsupport het recht om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever tot vergoeding van de eventueel door Gevelsupport geleden schade.

9 Verstrekking gegevens door Opdrachtgever

9.1
Opdrachtgever zal Gevelsupport steeds tijdig en volledig voorzien van de door Gevelsupport verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Diensten en/of Producten.

9.2
Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan Gevelsupport te verstrekken ten behoeve van de levering van de Diensten en/of Producten. Opdrachtgever vrijwaart Gevelsupport tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

10 Uitvoering van de opdracht

10.1
Gevelsupport bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

10.2
Monsterneming aan objecten wordt vooraf gecommuniceerd en overeengekomen met opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt monsterneming te allen tijde onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

10.3
Gevelsupport heeft het recht werkzaamheden zonder kennisgeving aan Opdrachtgever te laten verrichten door derden.

11 Geheimhouding

11.1
Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

11.2
Informatie geldt als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

12 Reclames en klachten

12.1
Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van Gevelsupport of een door Gevelsupport automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Gevelsupport te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt.

12.2
Indien Opdrachtgever van mening is dat een door Gevelsupport geleverde Dienst of geleverd Product niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever Gevelsupport daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 2 (twee) dagen na levering, dan wel 2 (twee) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

12.3
Reclames en klachten geven Opdrachtgever geen opschortingrecht.

13 Garantie en aansprakelijkheid

13.1
De garanties van Gevelsupport worden opgenomen in een schriftelijke garantieverklaring. De garanties uit deze garantieverklaring laten een beroep van Gevelsupport op overmacht onverlet. Indien geen schriftelijke garantieverklaring is verstrekt, gelden de bepalingen van artikel 13 lid 3 en volgende.

13.2
Opdrachtgever kan slechts aanspraak maken op garantie uit hoofde van de schriftelijke garantieverklaring of deze Algemene Voorwaarden indien zij volledig aan haar financiële verplichtingen jegens Gevelsupport heeft voldaan. Iedere aanspraak op garantie uit hoofde van de schriftelijke garantieverklaring of deze Algemene Voorwaarden vervalt indien de door Gevelsupport geleverde Producten door Opdrachtgever onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt, met name maar niet beperkt tot het geval dat de door Gevelsupport verstrekte aanwijzingen niet zijn opgevolgd.

13.3
Indien Gevelsupport erkent dat zij bij de levering van een Product of het leveren van een Dienst tekortgeschoten is of onrechtmatig heeft gehandeld of dit anderszins komt vast te staan, heeft Gevelsupport het recht om binnen redelijke termijn nadat Opdrachtgever zich op het gebrek beroept mee te delen dat deze Dienst alsnog deugdelijk zal verrichten door herstel c.q. het Product zal worden vervangen, dan wel dat het ontbrekende alsnog geleverd wordt. Indien Gevelsupport binnen redelijke termijn na de mededeling alsnog deugdelijk presteert betekent dit dat de Overeenkomst correct is nagekomen en heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

13.4
Indien Gevelsupport zich niet beroept op het bepaalde in artikel 13.3, is elke aansprakelijkheid van Gevelsupport betreffende een tekortkoming van Gevelsupport bij het verrichten van een Dienst of levering van een Product beperkt tot de waarde van het voor deze betreffende Dienst aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Gevelsupport voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade – waaronder onder andere wordt verstaan bedrijfs- en vertragingsschade, gederfd genot, gederfde winst, gederfde omzet en immateriële schade – is uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid van Gevelsupport vervalt indien Opdrachtgever niet binnen twee jaar nadat een Dienst of Product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming, alsmede indien Opdrachtgever na ontdekking van een (mogelijke) tekortkoming Gevelsupport daarvan niet binnen 1 (één) maand schriftelijk in kennis stelt.

13.5
In afwijking van het bepaalde in art. 13.4 is elke aansprakelijkheid van Gevelsupport betreffende een tekortkoming van Gevelsupport bij het verrichten van een Dienst of levering van een Product beperkt tot de waarde van het voor deze betreffende Dienst aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bestuurders en/of tot de bedrijfsleiding van Gevelsupport behorende ondergeschikten, indien Opdrachtgever een particulier is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf terzake de Overeenkomst waarin Opdrachtgever Producten en/of Diensten van Gevelsupport heeft afgenomen.

13.6
Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar met als maximum een bedrag van € 25.000,-.

13.7
Een reeks van gebeurtenissen wordt voor de bepalingen van artikel 13 als één gebeurtenis beschouwd.

13.8
Opdrachtgever zal Gevelsupport vrijwaren van eventuele claims van derden in verband met schaden of andere nadelen waarvoor Gevelsupport ingevolge deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is. De bewijslast dat Gevelsupport op grond van deze Algemene Voorwaarden voor een door een derde ingestelde claim aansprakelijk is rust op Opdrachtgever.

13.9
Opdrachtgever is verplicht eventuele aanspraken van derden binnen 3 werkdagen schriftelijk bij Gevelsupport te melden. De verdere afhandeling van de aansprakelijkheidsstelling zal in goed overleg tussen Opdrachtgever en Gevelsupport plaatsvinden.

13.10
Indien Gevelsupport Producten aan Opdrachtgever levert welke Gevelsupport van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Gevelsupport nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Gevelsupport ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

14 Intellectuele eigendom en openbaarmaking

14.1
Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Diensten en/of Producten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Gevelsupport en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Gevelsupport of haar leveranciers. De levering van Diensten en/of Producten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

14.2
Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar recht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.

14.3
Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gevelsupport resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan derden beschikbaar stellen.

14.4
Opdrachtgever zal aanduidingen van Gevelsupport of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

14.5
Gevelsupport staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 14.2 genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Gevelsupport geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

15 Overmacht

15.1
Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Gevelsupport indien er sprake is van overmacht.

15.2
Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Gevelsupport gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. In geval van ontbinding is de Opdrachtgever verplicht tot betaling van alle Diensten en/of Producten die tot het tijdstip van ontbinding zijn geleverd.

15.3
Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid waarmee Gevelsupport redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die zij ook niet kende en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs van Gevelsupport kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het niet of niet tijdig presteren door haar toeleveranciers, het in gebreke zijn van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken vervoerders, verkeersbelemmeringen, oorlog en oorlogsgevaar, in- en uitvoerverboden of andere overheidsmaatregelen die uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) onmogelijk maken, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, liquidatie van toeleveranciers, verlies of beschadiging tijdens transport, brand, waterschade, diefstal en machinebreuk.

16 Geschillen

16.1
De Opdrachtgever gaat ermee akkoord Gevelsupport schadeloos te stellen bij het ontstaan van claims, acties, teweeg brengen van acties, schade en/of andere kosten (inclusief juridische kosten) voortkomende uit het niet naleven van de hierboven omschreven regels.

16.2
Op de aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Gevelsupport van Diensten en/of Producten is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 is niet van toepassing.

16.3
Geschillen tussen Gevelsupport en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Gevelsupport van Diensten en/of Producten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Breda, behoudens indien Gevelsupport ervoor kiest een geschil voor te leggen aan de op grond van de wet bevoegde overheidsrechter.


AFBOUW GEVELSUPPORT

Heusing 16   Breda
Postbus 3349   4800 DH Breda
Google maps

Openingstijden

Maandag 08.00 - 18.00
Dinsdag 08.00 - 18.00
Woensdag 08.00 - 18.00
Donderdag 08.00 - 18.00
Vrijdag 08.00 - 18.00

Contact

+31 76 5716333
WhatsApp

info@afbouw-gevelsupport.nl

© Copyright Afbouw Gevelsupport | Privacybeleid | Algemene voorwaarden